Pensionspengene skal ud af olie

Opdateret: 10. aug. 2020

Skrevet som et MS Mener notat i februar 2020. Se der for metode og noter mm.

BAGGRUND

De danske pensionskasser har i omegnen af 4.000 milliarder kroner under administration. En stor del af disse midler er investeret i fossile selskaber, der udvinder olie, kul og gas og er blandt de vigtigste årsager til klimakrisen. Det står i skarp modsætning til behovet for en grøn omstilling. Hvis klimaforandringerne skal bremses og Parisaftalens målsætning om at holde temperaturen under 2 grader og tilstræbe 1,5 grads stigning, så er det afgørende nødvendigt at gennemføre en hurtig omstilling i hele verden.

ATP har netop udarbejdet en ny politik for olieselskaber, hvor de opdeler dem efter hvor klimaskadelig olieproduktionen er. ATP vil forsat investere i en række olieselskaber, der ikke har en strategi for at reducere produktionen i overensstemmelse med Parisaftalen

Fossile brændstoffer er den primære kilde til CO2 udledning og dermed klimakrisen. Klimakrisen er en realitet, særligt for de mest udsatte mennesker i verdens fattigste lande, hvor tørker, oversvømmelser, voldsomt vejr og andre klima-relaterede forandringer underminerer livsgrundlaget for millioner af mennesker. De højtudviklede lande og multinationale fossile selskaber har det primære ansvar for klimakatastrofen. Rige lande som Danmark har et særligt ansvar for at medvirke til at afbøde katastrofen. Derfor skal danske pensionsmidler bidrage til at bringe verden væk fra den fortsatte afhængighed af fossile brændstoffer og over i en grøn omstilling.


OMFANG AF FOSSILE INVESTERINGER FRA PENSIONSSELSKABERNE

De danske pensionsselskaber har enorme investeringer i olie, kul og gas – men det er ikke særligt gennemsigtigt

Det er vanskeligt at få et samlet overblik over pensionsselskabernes fossile investeringer. De fleste selskaber offentliggør kun aktielister, nogle som fx PFA offentliggør også obligationslister, og kun ATP har en samlet oversigt over deres fossile investeringer. Vi anslår at de 17 danske pensionsselskaber tilsammen har mere end 30 milliarder kroner i fossile selskaber alene fra deres aktier og obligationer

Mellemfolkeligt Samvirke har screenet porteføljen for udvalgte pensionsselskaber ud fra en metode beskrevet i annex 1. Data er fra pensionsselskabernes offentlige aktiv-lister fra december 2019.


Senest har ATP, hvor alle danskere er tvunget til at indbetale pensionsmidler til, offentliggjort en samlet oversigt over deres fossile investeringer i alle aktivklasser. Det er en ny positiv standard for gennemsigtighed, som alle pensionsselskaber opfordres til at følge.


DERFOR SKAL PENSIONSPENGENE UD AF DE FOSSILE SELSKABER

Hvis vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5-2 grader kræver det en fundamentalt anden tilgang til vores brug af fossile brændstoffer. Derfor er investeringer i fossile selskaber også meget risikofyldte.

Nedenfor gennemgår argumenterne for at afinvestere de fossile selskaber med udgangspunktet i at bremse klimakrisen og de økonomiske argumenter for at afinvestere fossile selskaber.


Se blogindlæg om Shell og hvor lidt de reelt bidrager til den grønne omstilling

KLIMAARGUMENTET – FOSSILE INVESTERINGER MODARBEJDER PARISAFTALEN

De danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber modarbejder deres egne erklærede målsætninger om at investere med udgangspunkt i Parisaftalen og håbet om at holde temperaturstigningerne på et niveau under 1,5-2 grader.


Størsteparten af de fossile ressourcer skal blive i jorden

For at overholde klimamålsætningerne om at begrænse global opvarmning til 1,5-2 grader, kræver det, at størsteparten af de kendte fossile ressourcer forbliver i jorden. Nedenstående figur viser, at 82% af de kendte kulreserver, 49% af de kendte gasreserver og 33% af de kendte oliereserver skal blive i jorden, hvis vi skal holde os under en 2-graders temperaturstigning.[i]Alligevel fortsætter fossile selskaber med ikke bare at udvinde disse kendte reserver, men også at søge efter nye fossile brændstoffer.


De fossile selskaber planlægger at udvinde langt flere fossile brændstoffer end Parisaftalen tillader

FNs Miljøprogram mfl. har netop udgivet en Production Gap rapport[i], der viser forskellen mellem landenes planlagte fossile udvinding og hvad der skal til, hvis Parisaftalens målsætninger skal nås. Figuren nedenfor viser, at alene den planlagte udvinding af allerede kendte ressourcer er 50 procent mere end hvad der er i overensstemmelse med 2-graders målet, og 120 procent mere end 1,5-grads målet.

Den fortsatte investering i fossile selskaber er altså ikke i overensstemmelse med Parismålsætningerne, da selskaberne skal opgive en stor del af de ressourcer, som deres forretning er baseret på.

Fossile selskaber søger efter nye ressourcer

De fossile selskaber invester derudover fortsat massivt i at finde nye fossile reserver ud over hvad de allerede har fundet. De danske pensionsselskabers investeringer bidrager til at eftersøge nye fossile ressourcer, hvilket står i skarp kontrast til videnskabens anbefalinger og bringer verden endnu længere væk fra Parisaftalen og 1,5-2-graders målet.

Globalt investornetværk finder, at ingen fossile selskaber tilpasser sig Parisaftalen

Climate Action 100+, et investornetværk med mere end 370 globale investorer og 35.000 milliarder dollars i investeringer, har i deres Progress Report for 2019[ii] analyseret 161 globale selskaber, der tilsammen udleder mere end 80 procent af den globale industrielle drivhusgas. De fleste danske pensionsselskaber er en del af Climate Action 100+ netværket og bruger det til at varetage dialogen med de største fossile selskaber som Shell, PetroChina, Total, ExxonMobil, Chevron og store mineselskaber som Vale og Glencore. I rapporten skriver de, at ”ingen af de 40 olie-gas-selskaber, de har dialog med, har forklaret investorerne, hvordan deres forretning og drivhusgas udledninger passer med målet om nul-udledning i 2050.”[iii] Selskaberne har ikke en strategi for hvordan de vil reducere deres fossile aftryk i overensstemmelse med Parisaftalen og står derved i modsætning til pensionsselskabernes erklærede målsætning om at bremse klimaforandringerne og den globale opvarming.

[i] SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. (2019). The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C. http://productiongap.org/


Aktivt ejerskab overfor fossile selskaber virker ikke

Der er intet, der tyder på, at de store olie- og kulselskaber indtil nu har følt sig presset nok til at ændre deres investeringsprofil mærkbart i en grøn retning. I følge en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) er kun 1 procent af de fossile selskabers investeringer bæredygtige[i]. Resten - de 99 procent - investeres i videreudvikling af deres fossile aktiviteter.

Aktivt ejerskab som investor er et vigtigt redskab til at presse på for forandringer, særligt når det handler om at få selskaber til at undgå negative konsekvenser af deres hovedaktiviteter. Det er straks vanskeligere at bedrive aktivt ejerskab overfor fossile selskaber, hvis hovedaktivitet og forretningsmodel naturligt er at eftersøge og udvinde fossile ressourcer. Problemet er, at denne hovedaktivitet – selskabets grundlæggende virke – står i modstrid med en bæredygtig forretning, der ligger inden for Parisaftalens målsætninger. Aktivt ejerskab har trange kår, når investorer grundlæggende skal sige, at de fossile selskaber skal ophøre med at bedrive deres forretning. Og det er åbenbart ikke muligt at få størsteparten af de fossile selskabers fremtidige investeringer over i bæredygtige projekter.

Fossil lobbyisme modarbejder Parisaftalen

Samme rapport finder at olie-, gas- og mineselskaber systematisk modarbejder Parisaftalen med deres lobbyarbejde. Ud af 37 fossile selskaber har ingen af dem lobbypolitik, der er i overensstemmelse med Parisaftalen, og de er alle medlem af en lobbyorganisation, der modarbejder en meningsfuld klimapolitik.[ii] InfluenceMap har afdækket, at de fem største olievirksomheder, Exxon, Shell, Chevron, BP og Total, har brugt $1 mia. dollar på misledende klimarelateret branding og lobbyisme, herunder $200 mio. dollars på lobbyisme, der direkte er rettet mod kontrol, forsinkelse og blokering af klimapolitik.[iii] Pensionsselskaberne investerer altså i fossile selskaber, der aktivt modarbejder Parisaftalen, som de fleste pensionsselskaber nu har som referencepunkt i deres politikker for ansvarlige investeringer.

DET ØKONOMISKE ARGUMENT:

Investeringer i fossile selskaber udgør en stor finansiel risiko. Det må betragtes som et væddemål på, at vi ikke når i nærheden af Parisaftalens mål, og dermed en investeringspolitik, der direkte modarbejder Parisaftalen og forsøget på at holde temperaturstigningerne under 1,5-2 grader.

Fossile selskaber vil tabe værdi

Hvis en stor del af de kendte fossile reserver skal blive i jorden vil de fossile selskaber miste deres værdi, da en stor del af deres værdi er baseret på de kendte ressourcer selskaberne har adgang til og deres potentiale for at finde nye ressourcer. Som August Lund, investor og finansmand, skriver: ”Det er umuligt at acceptere og forpligtige sig til Parisaftalen, eller noget der ligger bare i nærheden heraf og samtidig se afkast på sigt i fossile brændstoffer og dertilhørende investeringer og afledte investeringer, da der allerede er kendte ressourcer i en størrelsesorden, der overgår det, vi kan tillade os at bruge indenfor Parisaftalen.[iv]

August Lund opstiller to muligheder for investorer:

1. Enten accepterer man Parisaftalen, sådan som man har tilkendegivet, eller noget, der ligger bare i nærheden heraf. Den logiske konsekvens bliver herved, at stort set alle nye fossile investeringer herfra er tabsgivende, og vi ender med mange ”Stranded Assets”

2. Eller man tror ikke på Parisaftalen, og vil ikke stræbe mod at opfylde den, og forsætter med voksende forbrug af fossile brændsler, og derfor investerer man forsat heri, da det så kan have afkast som hidtil, tror man.

Pensionsselskabernes fortsatte investeringer i fossile selskaber er de facto at modarbejde Parisaftalen, fordi man ikke tror på den. De investerer efter, at vi fortsætter med afbrænding af de kendte fossile ressourcer mens vi leder efter nye og dermed sætter kloden på kurs mod temperaturstigninger på op mod 4 grader.

Hvis vi skal søge at nå Parisaftalens målsætninger, vil de fossile selskaber tabe en stor del af deres værdi. Carbon Tracker vurderer, at de store olie-gas-selskaber i gennemsnit skal reducere deres CO2-udledning med 40 procent frem mod 2040 i forhold til deres udledning 2019. Deres forretningsplaner er at udvide produktionen, og det er dét, pensionsselskaberne invester i.[v]. Det gælder blandt andet for franske Total, der har koncessionen på det meste af den danske olie og som ATP vurderer som ét af de selskaber, de vil fortsætte investeringerne i. ConocoPhillips, som en række danske pensionsselskaber har investeringer i, fx. 539 millioner kroner fra PFA, skal reducere deres produktion med 85 procent, hvorefter værdien af selskabets aktier formentlig vil være betragteligt mindre.

Der er altså en betydelig finansiel risiko i de fossile investeringer, som kun kan mindskes ved at modarbejde Parisaftalen. Det forekommer stærkt problematisk at danske pensionsselskaber følger en investeringsstrategi, der modarbejder Parisaftalen og den danske regerings klimambitioner, og samtidig gambler med de pensionspenge, vi skal leve af som pensionister.

Fossile selskaber giver lavere afkast

Udviklingen for de fossile selskaber på aktiemarkedet de sidste år peger også på en stigende finansiel risiko og manglende grundlag for at fastholde disse investeringer. Over de sidste 10 år er aktieværdien for S&P’s energi indeks kun steget med 1 procent på grund af lave oliepriser, stigende omkostninger og stigende fravalg fra forbrugerne. I samme periode er de 500 selskaber på S&P’s generelle indeks steget med 212 procent.[vi]

Grønne investeringer klarer sig betydeligt bedre end fossile. I 2019 steg værdien af de bæredygtige investeringer IShare Clean Energy Fund med 32 procent, mens værdien af den olie-dominerede Vanguard Energy ETF kun steg med 1 procent[vii].

Mange investorer har valgt at afinvestere de fossile selskaber

Stadig flere investorer vælger den fossile sektor fra. Ifølge 350.org har investorer med mere end 11.000 dollars i hænderne besluttet at trække pengene ud af olie og kul. Det er banker, forsikringsselskaber, byer, kirker, kapitalfonde, universiteter og mange flere, herunder danske Magistrenes Pensionskasse og delvist verdens største investor den Norske Oliefond.

I Danmark er flere af pensionsselskaberne, herunder PFA, TopDanmark og VelLiv på vej med pensionsprodukter uden fossile selskaber i, målrettet kunder, der vil tage klimaet mere alvorligt. De forventer, at disse pensionsprodukter vil give samme afkast som deres primære pensionsprodukt. Derfor kan man undre sig over, hvorfor de samme pensionsselskaber fastholder mange milliarder i fossile selskaber, hvis de selv vurderer, at afkastet kan fastholdes uden disse selskaber i porteføljen. Det er prisværdigt at tilbyde et bæredygtigt alternativ, men det klinger hult, når de fastholder fossile selskaber i standard produktet.

Mellemfolkeligt Samvirke ser frem til at de danske pensionsselskaber slutter sig til den stadigt større gruppe af ansvarlige investorer, der helt afinvesterer den fossile fortid og melder sig tilsvarende stærkere ind i at bidrage til udviklingen af en bæredygtig fremtid. Ikke mindst for den unge generation virker det fuldstændigt uforståeligt, at pensionsmidler, der skal give en tryg alderdom, investeres i selskaber, der er hovedårsagen til de klimaforandringer, som måske er den største bekymring for alderdommen.

[i] https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions [ii] http://www.climateaction100.org/ (s. 69) [iii] Influence Map: Big Oil’s Real Agenda on Climate Change, marts 2019; https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement-38212275958aa21196dae3b76220bddc [iv] https://www.linkedin.com/pulse/hvorfor-atp-og-regeringen-tager-fejl-omkring-fossile-generelt-lund/?articleId=6630808339003514880#comments-6630808339003514880&trk=public_profile_article_view [v] https://www.carbontracker.org/reports/balancing-the-budget/ [vi] https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=.SPX [vii] https://www.ft.com/content/2586fa10-e122-11e9-b112-9624ec9edc59 [ii] http://www.climateaction100.org/ [iii] http://www.climateaction100.org/ (s.24)

[i] https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-fuel-reserve-must-stay-buried-prevent-climate-change-study-says

93 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle